Hallo der ute - her er hjemmesiden min!

Til alle lærere – en veldig god “deal” – HAYASTAN – derfor elsker jeg Armenia

Flere lærere rundt omkring i hele Norge har spurt meg om tips til hvordan man kan behandle temaet Armenia og kunne forsvare det med tanke på læreplanmålene. Og jeg kan med største glede fortelle at her er det utallige muligheter på de fleste trinn. Dersom man tar utgangspunkt i at tema Armenia inkluderer en rekke undertema vil man virkelig kunne kjøre på og lage interessante, tidsaktuelle, historiske, kulturelle og så videre prosjekter. Her kan man være tverrfaglig eller rett og slett behandle Armenia i enkeltfag.

Armenia hele omslaget

Boken HAYASTAN – derfor elsker jeg Armenia vil derfor være et godt bidrag til nye prosjekter, fokus på noe nytt og spennende – litt energi og litt frisk pust til de aller fleste lærerværelser og elever. Husk at boken er skrevet som en roman med rent faglige deler innimellom, og i selve fortellingen er det også masse å lære. Jeg anbefaler en for alle klassetrinn fra og med 8. klasse til og med VG 3.

Her snakker vi: Folkemord, fornektelsen av folkemord, kulturelt folkemord, ytringsfrihet, demokrati, homofiles rettigheter, Europa under Jernteppet, 1.Verdenskrig, Det ottomanske riket, Fridtjof Nansen, Bodil Biørn, Araratfjellet, legender, fortellinger, språk, kommunikasjon og kultur, konflikter mellom land og folk, folk i diaspora, verdens første kristne land, varianter av kristendommen, kulturelle utrykk og minnesmerker.

 • Folkemord, folkemordets vesen, filosofien bak folkemord, rasisme, vi og de andre, folkemordenes brutalitet, menneskets iboende ondskap sammenligning av folkemord, konsekvensene av folkemord, fornektelse av folkemord, er det fare for gjentagelse?
 • Nagorno-Karabakh, konflikter mellom land, mellom folkegrupper, propaganda, væpnede konflikter, alliansebygging, folkeretten, menneskerettigheter, folks rett til selvbestemmelse, hatretorikk
 • Armenia, den armensk-apostoliske kirke, sagn, legender, Ararat, språk alfabet, klosterliv, minnesmerker, destruksjon av urgamle minnesmerker og et folks kultur.

Dette er tema som behandles i boken på en lettfattelig og interessant måte – tror jeg, så dette vil være svært egnet for elever på mange trinn.

Den skolen som kjøper et klassesett får en lærerveiledning med på kjøpet. Den er verdt kroner 800.- , og den inkluderer relevante arbeidsoppgaver, små quizer og lignende til de relevante kapitlene, tips til læreren og en power-point presentasjon med bilder og kart, som man selv også kan gjøre om på etter behov. Det er altså ikke nødvendig for elevene å lese hele boken, men deler av den går fint. Jeg håper vel at elevene blir så interessert at de faktisk leser den. Lærerveiledningen vil være ferdig innen 1.april.

Dersom man kjøper et klassesett (over 20 bøker) gir jeg 10 % rabatt og bringer bøkene til skolen (Østfold, Akershus og Oslo). Dersom skolen befinner seg et annet sted i landet kan man hente hos meg, eller jeg sender. Da kommer porto i tillegg. Gratis lærerseminar for skoler som kjøper klassesett, (ber om dekning av reisepenger og en seng til overnatting dersom dette er langt unna Oslo) forutsatt at kurs kan holdes på lørdag.

Jeg har tatt ut noen fag der jeg finner svært relevante læreplanmål.  I faget kommunikasjon og kultur vil Armenia kunne gå inn og dekke store deler av læreplanmålene. Jeg vil tro at også norskfaget vil kunne finne mye glede her.

Bestilling her: www.svennie.no/hayastan/

Ellers har jeg følgende tips:

Samfunnsfag VG 1: 

 • diskutere korleis religiøs, etnisk og kulturell variasjon skaper moglegheiter og utfordringar
 • drøfte årsaker til at fordommar, rasisme og diskriminering oppstår og kva tiltak som kan motverke dette
 • gjere greie for ulike utfordringar for demokratiet, mellom anna representasjon frå urfolk og minoritetar
 • diskutere korleis makt og innverknad kan variere på grunnlag av etnisitet og sosioøkonomiske forhold
 • diskutere samanhengar mellom styreform, rettsstat og menneskerettar
 • finne døme på ulike typar konfliktar og menneskerettsbrot og drøfte kva FN og andre internasjonale aktørar kan gjere
 • definere omgrepet makt og gje døme på korleis makt blir brukt i verdssamfunnet

Historie VG 3: 

 • identifisere og vurdere historisk materiale av ulik art og opphav som kilder, og bruke det i egne historiske framstillinger
 • bruke digitale verktøy til å planlegge, gjennomføre og presentere en problemorientert undersøkelse ut fra egne spørsmål til et historisk materiale
 • presentere en historisk person og drøfte hvordan samtidige ideer og samfunnsforhold påvirket denne personens tenkemåter og handlinger
 • tolke og bruke historisk tallmateriale i faglig arbeid
 • utforske ulike korte historiske framstillinger av en og samme hendelse, og diskutere forfatternes valg av innfallsvinkel og spørsmålsstilling
 • gi eksempler på kontroversielle historiske emner og drøfte motstridende årsaksforklaringer til en historisk hendelse
 • undersøke hvordan egne forestillinger om fortiden er blitt formet og diskutere hvilke faktorer som gjør at mennesker kan ha forskjellige oppfatninger om fortiden
 • drøfte hvordan historie er blitt brukt og brukes i politiske sammenhenger
 • gi eksempler på og drøfte hvordan utstillinger, minnesmerker, minnedager eller markeringen av bestemte historiske hendelser har betydning for nåtiden
 • drøfte hvordan nasjonalstaten har skapt nasjonal og kulturell samhørighet, men også konflikter og undertrykkelse
 • vurdere ulike ideologiers betydning for mennesker, politiske bevegelser og statsutvikling på 1900-tallet
 • gjøre rede for bakgrunnen for de to verdenskrigene og drøfte virkninger disse fikk for Norden og det internasjonale samfunn
 • gjøre rede for noen økonomiske, sosiale, politiske og kulturelle utviklingstrekk i Norge etter 1945
 • undersøke to eller flere internasjonale konflikter etter 1945, og vurdere konfliktene, sett fra ulike perspektiver
 • undersøke bakgrunnen for en pågående konflikt, og drøfte reaksjoner i det internasjonale samfunnet

Politikk og menneskerettigheter 

 • gjøre rede for rettsregler og avtaler i internasjonal politikk og deres bruksområder
 • sammenlikne former for makt og maktbruk og vurdere internasjonale aktørers rolle i verdenssamfunnet
 • beskrive og analysere hvordan politiske beslutninger blir påvirket av internasjonalisering
 • diskutere massemedienes rolle som internasjonal aktør
 • beskrive forskjellen mellom stat og nasjon og drøfte problemstillinger knyttet til multinasjonale stater og nasjoner som har tilhold i flere st
 • gjøre rede for regionale og globale samarbeidsformer
 • drøfte problemstillinger om fred og sikkerhet, økonomi, miljø, utvikling og bistand i tilknytning til internasjonalt samarbeid
 • beskrive og vurdere internasjonale konflikt- og problemområde
 • forklare begrepet menneskerettigheter og gjøre rede for hovedlinjer i utviklingen av menneskerettighetene
 • forklare forskjellen på erklæring og konvensjon og gjøre rede for sentrale menneskerettighetserklæringer og konvensjoner
 • diskutere hva menneskerettigheter innebærer som juridiske og etiske normer i hverdagslivet
 • gi eksempler på brudd på sivile og politiske rettigheter og på sosiale, økonomiske og kulturelle rettigheter i forskjellige deler av verden, og analysere årsaker til bruddene
 • gjøre rede for organer som forvalter og håndhever menneskerettighetene og drøfte tiltak som fremmer menneskerettigheter
 • vurdere menneskerettighetenes rolle i internasjonal politikk
Religion og etikk
 • presentere og drøfte ulike dimensjoner ved religionene: lære, myter og fortellinger, ritualer, opplevelser, etikk, sosial organisering, kunst og materielle uttrykk
 • beskrive og analysere noen estetiske og rituelle uttrykk i religionen
 • tolke noen sentrale tekster fra Bibelen og kristen tradisjon
 • gjøre rede for eksempler på kontinuitet og forandring i kristendommens historie i og utenfor Europa
 • presentere to konfesjonelle utforminger av kristendommen i dag
 • beskrive og analysere noen estetiske og rituelle uttrykk i kristendommen

Ungdomsskolen

Samfunnsfag:

 • drøfte ideal om menneskeverd, diskriminering og utvikling av rasisme i eit historisk og notidig perspektiv
 • drøfte årsaker til og verknader av sentrale internasjonale konfliktar på 1900- og 2000-talet
 • lokalisere og dokumentere oversikt over geografiske hovudtrekk i verda og samanlikne ulike land og regionar
 • gjere greie for omgrepa haldningar, fordommar og rasisme og vurdere korleis haldningar kan bli påverka, og korleis den einskilde og samfunnet kan motarbeide fordommar og rasisme
 • gje døme på og diskutere kulturelle variasjonar og drøfte moglegheiter og utfordringar i fleirkulturelle samfunn

Kristendoms, livssyn, etikk og religion

 • forklare særpreget ved kristendom og kristen tro som livstolkning i forhold til andre tradisjoner: likhetstrekk og grunnleggende forskjeller
 • finne fram til sentrale skrifter i Bibelen og forklare forholdet mellom Det gamle og Det nye testamente
 • beskrive og reflektere over særtrekk ved kunst, arkitektur og musikk knyttet til kristendommen
 • vise respekt for menneskers tros- og livssynsoppfatninger, ritualer, hellige gjenstander og steder
404